விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை இரட்சிக்கும் | Word of Grace | 04/09/2023 | Bro. K. JOSHUA BENJAMIN

யாக்கோபு 5:15 – அப்பொழுது விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை …

source

Category: Health 健康
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>