முதலாவது தேவனை தேடுங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் | Word of Grace | 05/09/23 | Pr. K. JOSEPH JOHNSON

மத்தேயு 6:33 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் …

source

Category: Health 健康
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>