குமுறி குமுறி அழுத எண்ணெய் வியாபாரி… கலப்பட எண்ணெயால் கடைக்கு சீல் வைத்த அதிகாரிகள்

குமுறி குமுறி அழுத எண்ணெய் வியாபாரி… கலப்பட எண்ணெயால் கடைக்கு …

source

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>